CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      regulamin
 

REGULAMIN

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO CHATKA PUCHATKA   W MYŚLENICACH
 
Punkt przedszkolny Chatka Puchatka w Myślenicach  funkcjonuje jako placówka opiekuńczo-wychowawcza w oparciu o Statut  
 
PUNKT PRZEDSZKOLNY ZAPEWNIA :
·        Opiekę i bezpieczeństwo dzieci oraz optymalne warunki dla prawidłowego ich rozwoju .
·     Stymulowanie rozwoju  i przygotowanie  do podjęcia nauki w szkole .
·        Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych .
 
W ZWIĄZKU  Z TYM DO ZADAŃ PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO CHATKA PUCHATKA NALEŻY :
·        Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy , oraz udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej .
·        Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły .
·        Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej , a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych .
·        Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej .
·        Opieka nad dziećmi w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa .
·        Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w kontaktach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym .
·        Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej , oraz wprowadzanie dzieci w świat wartości uniwersalnych .
·        Organizowanie nauki religii zgodnie z obowiązującymi przepisami .
·        Kształtowanie właściwych postaw dzieci w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.
·        Stwarzanie warunków do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci .
·        Zapewnienie stałej opieki pedagogicznej podczas zajęć zarówno w placówce jak i poza terenem przedszkola.  
·        Organizowanie zajęć dodatkowych wspierających harmonijny rozwój dziecka .
 
Zadania te spełnia Przedszkole w oparciu o Statut Przedszkola , oraz wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i uwarunkowania środowiskowe .
Ilość miejsc w Punkcie przedszkolnym Chatka Puchatka w Myślenicach wg orzeczenia organizacyjnego wynosi 20  dzieci na dany rok szkolny .

 

        

 

 

1.   Rodzice mają prawo do :
·      Przebywania z dzieckiem
       w grupie w okresie adaptacji .
·        Zgłaszanie uwag i propozycji usprawniania pracy     Przedszkola bezpośrednio do Dyrekcji , lub nauczycielek w codziennych kontaktach , oraz w czasie organizowanych konsultacji podczas Dni Otwartych .
·     Zgłaszania uwag i pytań poprzez „ Skrzynkę ”
2.   W sprawach spornych odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice , któremu podlega Punkt przedszkolny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor Punktu Przedszkolnego                              Chatka Puchatka w Myślenicach.