CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      Warto przeczytać      Prawa i obowiązki rodziców
 1. 1.Rodzice mają prawo do:
 • Do uzyskania rzetelnej informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości , odpowiednio wspomagać.
 •  Zapoznania z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danym oddziale.
 • Uzyskania rzetelnej informacji na temat  swojego dziecka.
 • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola.
 • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 • Decydowania o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu, uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych.
 • Znać jadłospis na dany dzień.

       2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • Zaopatrzenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku  pełne bezpieczeństwo.
 • Przestrzeganie godzin pracy przedszkola.
 • Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Przestrzeganie zasad higieny i BHP na terenie przedszkola.
 • Wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji
 • o dziecku.
 • Zapewnienie  regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.

        3. Formy współpracy  z rodzicami:

 • Zebrania ogólne i grupowe.
 • Spotkania adaptacyjne.
 • Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, dyrektorem .
 • Zajęcia otwarte.
 • Ogłoszenia i gazetki  informacyjne na tablicy.
 • Strona internetowa przedszkola.
 • Ankiety.
 • Wspólne imprezy , festyny, pikniki rodzinne oraz uroczystości przedszkolne: Św. Mikołaj, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, ,Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkolaków.
 • Inne formy zaproponowane przez rodziców lub Radę Pedagogiczną.