CHATKA
PUCHATKA 

 

   Home      Aktualności      Karta zapisu dziecka

 

 

KARTA  ZAPISU DZIECKA

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  „CHATKA PUCHATKA’’  

UL. SOLIDARNOŚCI 68 D, 32-400 MYŚLENICE

 

1. Nazwisko i imię dziecka ....................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................

3. Nr pesel dziecka ................................................................................................................................

4. Nazwiska i imiona rodziców, adres zamieszkania …………………………………………………

................................................................................................................................................................

5. Adres  zameldowania  dziecka …………………………………………………...……….………..

6. Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………….........

telefon kontaktowy ................................................................................................................................

7. Informacje o dziecku

stan zdrowia (alergie, wady rozwojowe, przebyte choroby zakaźne)

…………………………………………………………………………………………………............

................................................................................................................................................................

-    stopień samodzielności dziecka:

czy potrafi samodzielnie jeść? ……………………………………………………...………………....

czy potrafi korzystać z toalety? …………………………………………….........................................

czy ubiera się samodzielnie? ………………………………………………………………………….

czy komunikuje potrzeby dorosłym? ……………………………………………………………….…

8. Inne uwagi dotyczące dziecka………………………………………………………………………

9. Osoby upoważnione do  odbioru dziecka z przedszkola

     (osoby nie wpisane tutaj będą musiały posiadać upoważnienie od rodziców do   

      odbioru dziecka):

………………………………………………………………………………………………………....

10. Dane dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu:

  • Godziny pobytu dziecka od………………do…………………..
  • Ilość posiłków……………………………………………………………………………….

11. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka na terenie przedszkola, na imprezach i   wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej przedszkola.

12. Zobowiązuję się do przekazywania wszelkich zmian w podanych do wiadomości przedszkola danych.

..................................................                                           ..........................................................

 Data i podpis dyrektora                                                       Data i podpis rodziców lub opiekunów                                                                         

Powyższe dane są zbierane w celu uzyskania kontaktu z rodzicami w sytuacjach nagłych i poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Nauczyciele przedszkola korzystający z danych są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej (Zarządzenie MEN nr 5 z 18.03.1993 roku. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania. DZ. Urz. MEN nr 4/93 poz.12). Wyrażam zgodę na zebranie powyższych danych dotyczących dziecka i jego rodziny.

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych  / Dz. U. Nr  97 z 29 października 1997 r. z późn. zmianami/. i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola oraz  w zakresie dotyczącym dobra dziecka. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w Moim Przedszkolu
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

                                                               

 

 

 

 

 

 

        UMOWA

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci  w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Puchatka” .

…………………………………………………………………………………..

                                               (Imię i nazwisko dziecka)

……………………………………………………………………………………………………

                                                                               

                                               ( Adres zamieszkania dziecka)

                                                          

                                                           $1

1.Umowa zawarta na okres 01.09.2016 do 31.08.2017

.

$2

W ramach określonego $ 1 przedmiotu umowy Przedszkola zobowiązuje się do:

1.Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez wykwalikowaną kadrę pedagogiczną w dni

robocze ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach od 6.30 do 17.00.

2.Zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka.

3.Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

4.Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ,określonej przez Ministra  Edukacji Narodowej  do spraw oświaty i wychowania.

5.Udzielanie dziecku pierwszej pomocy w razie nagłego zachorowania oraz

natychmiastowego powiadomienia rodziców (opiekunów).

6. Zapewnienie wyżywienia dziecku.

Rodzice zobowiązuje się do:

1.Przestrzegania regulaminu przedszkola.

2.Przestrzegania obowiązującej w przedszkolu organizacji  pracy , zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania się do ogłaszanych przez Dyrektora przedszkola komunikatów.

3.Współdziałania z przedszkolem w zakresie wychowania dziecka.

4.Terminowego i regularnego wnoszenia opłat o których mowa w $ 3 Umowy.

5.Przyprowadzanie zdrowego dziecka do Przedszkola.

6. Odbierania dziecka z Przedszkola do godziny 17.00. Za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ,placówka może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 20 zł.  dla nauczyciela  (powyżej godziny 17.00)

7.Powiadomienie przedszkola  o zmianie miejsca zamieszkania i numeru telefonu w trybie natychmiastowym.Za niedostosowanie Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną i finansową.

$4

Usługi świadczone przez przedszkole są płatne.

1.Za usługi w $ 3 Umowy Rodzice(opiekunowie) zobowiązani są wnosić w roku

2016/2017 opłatę miesięczną  ( ustaloną  przez organ prowadzący),  która pokrywa koszt wyżywienia, opłatę stałą za świadczone usługi  ( czesne ) oraz  proponowane zajęcia i usługi dodatkowe.

2.Opłata za świadczone usługi płatna jest z góry do 10-tego każdego miesiąca. W  przypadku zwłoki w odpłatności ,przedszkole może naliczać odsetki ustawowe

(Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 18.09.2001r. w sprawie szczegółowych zasad

Rachunkowości art.481&1 i 2 Kodeksu Cywilnego) Skreślenie z listy nie zwalnia Rodzica z obowiązku uregulowania należnej odpłatności.

3.Płatość należy regulować w przedszkolu lub podane konto przez organ prowadzący .

4.Stawka żywieniowa 5zł odliczana będzie  tylko w przypadku zgłoszenia  nieobecności

Dziecka do godz. 8.30. Należna kwota odliczona zostanie przy wnoszeniu opłaty w kolejnym miesiącu.

5.Opłata stała wynika z kosztów działania  przedszkola jest ponoszona przez Rodziców przez

cały czas obowiązywania umowy .Opłata nie będzie pobierana za  czas

 zaprzestania działalności z przyczyn innych; przerwa wakacyjna,  np. siła wyższa, decyzja organu prowadzącego.

$4

Przedszkole może odstąpić od niniejszej umowy gdy:

1.Rodzice nie wnoszą terminowo wpłat czesnego lub zalegają z opłatami co najmniej jeden

miesiąc.

2.Rodzice zataili informacje o stanie zdrowia  dziecka ,co uniemożliwia prawidłowy proces

wychowawczo-dydaktyczny

3.Zachowanie dziecka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci lub uniemożliwia

pracę  nauczyciela.

4.Nastąpił brak współpracy między personelem dydaktycznym a Rodzicami w kwestii

rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

$5

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem2-tygodniowego okresu

     wypowiedzenia. Przedszkole zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za miesiąc ,w

      którym nastąpiło wypowiedzenia Umowy.

$6

     Wszelkie zmiany w niniejszym wymagają formy pisemnej.

$7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

$8

     Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie sprawy polubownie .Sądem właściwym do

     rozstrzyganie ewentualnych sporów związanych z realizacją niniejszej umowy jest Sąd

     właściwy dla Przedszkola.

$9

Umowa sporządzona zostaje w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1-nej dla każdej ze

    Stron.

Oświadczenie

     Oświadczam ,że zostałem(łam) zapoznane ze Statutem i Regulaminem Niepublicznego

     Przedszkola Chatka Puchatka Myślenice ul. Solidarności 68d.

    Myślenice, dnia……………………………

    Podpis rodziców/opiekunów prawnych: